Jump to ContentJump to Main Navigation

You are looking at 1 - 10 of 11entries

Topics:Techniquesx
Topics:Optical Materialsx
Topics:Electronicsx
Topics:Materialsx
  • All contentx
Clear All

Controllable photoluminescence enhancement of CdTe/CdS quantum dots thin films incorporation with Au nanoparticlesThis result set contains:

Wang, Hongyu; Xu, Ling; Zhang, Renqi; Ge, Zhaoyun; Zhang, Wenping; et al.
2015

The energy transfer mechanism of a photoexcited and electroluminescent organic hybrid thin film of blue, green, and red laser dyesThis result set contains:

Li, Weiling; Zhang, Jing; Zheng, Yanqiong; Chen, Guo; Cai, Miao; et al.
2015

Enhanced performance of photonic crystal GaN light-emitting diodes with graphene transparent electrodesThis result set contains:

Ge, Hai-Liang; Xu, Chen; Xu, Kun; Xun, Meng; Wang, Jun; et al.
2015

Exploring the Intrinsic Piezofluorochromic Mechanism of TPE-An by STS TechniqueThis result set contains:

Jin, Shunyu; Tian, Yan; Liu, Fei; Deng, Shaozhi; Chen, Jun; et al.
2015

Fabrication and characterization of GaN-based light-emitting diodes without pre-activation of p-type GaNThis result set contains:

Hu, Xiao-Long; Wang, Hong; Zhang, Xi-Chun
2015

Facile Fabrication of Micro-Nano Structured Triboelectric Nanogenerator with High Electric OutputThis result set contains:

Zhang, Feifei; Li, Baozhang; Zheng, Jianming; Xu, Chunye
2015

GaAs-Based Superluminescent Light-Emitting Diodes with 290-nm Emission Bandwidth by Using Hybrid Quantum Well/Quantum Dot StructuresThis result set contains:

Chen, Siming; Li, Wei; Zhang, Ziyang; Childs, David; Zhou, Kejia; et al.
2015

Thin film encapsulation for organic light-emitting diodes using inorganic/organic hybrid layers by atomic layer depositionThis result set contains:

Zhang, Hao; Ding, He; Wei, Mengjie; Li, Chunya; Wei, Bin; et al.
2015